Deklarace Československé nezávislé mládeže

inventární číslo: L89-012
výška v cm: 21x29,7 (A4)
šířka v cm:

DEKLARACE ČESKOSLOVENSKÉ NEZÁVISLÉ MLÁDEŽE

Již mnohokráte jsme se jako ČSNM snažili o aktivizaci nezávislého potenciálu naší mládeže, pokaždé však bez výraznějších úspěchů. Současná situace, vzešlá z pražských událostí v pátek dne 17. 11. 1989, coby jakési morální resumé zcela očividně obráží hlubokou všestrannou krizi, v níž se Československo právě nalézá a jak se nám zdá, přímo vybízí k alianci studentských a mládežnických hnutí, k sjednocení veškeré mládeže, jíž není lhostejná budoucnost naší země. Nutí tak všechny nikoliv k jakýmsi váhavým kročejím, zanechávajícím za sebou pouze mělké a snadno zavátelné šlépěje, nýbrž k jasným rozhodným krokům, které vtisknou naší společnosti právě v tuto klíčovou hodinu zcela zřetelné a cílevědomě konstruktivní stopy, spoluutvářející ráz nadcházejícího zřízení. Nezávislá mládež by měla být zárukou spravedlivého a pluralitního vývoje československého státu. Toto hnutí vzniká jako ČSNM a nikoliv jako nezávislý svaz studentstva nejenom pro posílení v nedávných dnech tolikráte vyřčené a požadované jednoty mezi dělníky, inteligencí a ostatními složkami naší společnosti, ale především proto, neboť by podle našeho soudu bylo právě tak nespravedlivé, jako zbytečné, aby se takovéto sdružení drolila na studentskou a jinou organizaci, čímž by se tyto navzájem de facto segregovaly. ČSNM by se tak mělo stát alternativou SSM, který již beztak nemoha zcela vůčihledně zastupovat dnešní mládež, ani se jakkoliv pokoušet hovořit jejími ústy, přestává plnit svoji funkci a stává se jakýmsi zbytečným reliktem neblahé minulosti.

Organizace:

Neboť je mimo pochybnost, že jetřeba toto hnutí rozšířit do co možná největšího počtu škol a míst působnosti mladých lidí vůbec, jsme toho názoru, že je k tomuto účelu možno využít stávající nezávislé struktury stávkových výborů a jednat o vzniku a záležitostech základních organizací jednotlivých škol jejich prostřednictvím. ČSNM bude tvořena celkem třemi sekcemi:

STŘEDOŠKOLSKOU

VYSOKOŠKOLSKOU

MIMOŠKOLSKOU – zahrnující žáky ZŠ a ostatní.

Každá sekce bude mít 2–3 mluvčí, jimiž bude zastoupena v CENTRÁLNÍM VÝBORU – jednací složce ČSNM, sdružující rovněž některé z profesorů. D8le své pole působnosti konkretizuje v jednotlivých blocích:

1. Blok redakční, působící coby tiskový orgán ČSNM

2. Blok zahraničních věcí

3. Blok koordinační

4. Blok monitorizační, sledující daný stav

Každý blok bude mít svého referenta v CENTRÁLNÍM VÝBORU. Spodní věková hranice členské základny je takřka neomezená, umožňuje vstup i žákům základních škol. Horní hranice je u vysokoškoláků do ukončení studia, u ostatních do 25 let.

PROGRAM:

1.       ČSNM zcela jednoznačně podporuje Občanské fórum jako mluvčí čs. veřejnosti a stejně tak se ztotožňuje s jeho požadavky.

2.       ČSNM usiluje o vytvoření nezávislého školství s možností vzdělání doslova pro každého, tedy jakýchsi paralelních školských struktur, instituovaných a působících mimo oblast oficiálního školství.

3.       ČSNM žádá navrácení akademické půdy vysokým školám

4.       ČSNM se snaží o monitorizaci veškeré persekuce mládeže na školách a mimo ně.

5.       ČSNM předpokládá postupné samofinancování pomocí brigád.

6.       O všech krocích a veškeré činnosti budou podrobně informovaná všechna působiště ČSNM prostřednictvím redakčního bloku.

7.       Vyzýváme všechny obdobné iniciativy, jakož i tu část mládeže, jež alespoň trochu lpí na pozitivním vývoji v naší zemi, aby toto hnutí podpořily a posílily naše snahy svojí účastí. Necháváme ovšem na každém z nich, jakou měrou a jakým způsobem tak učiní a jsme pochopitelně vděčni za jakýkoliv výraz podpory.

V Praze dne 28. 11. 1989

Za přípravný výbor:

David VÍTEK, student, Marek PIZA, student, David KABZAN, Jáchym KAPLAN, pracovníci NG, Federico DIAZ, student, Martin LYER, student, Johana VOJNÁROVÁ, studentka, Valerie BROMOVÁ, studentka, Magdalena SKLENÁŘOVÁ, studentka, Lucie VOJTĚCHOVÁ, studentka, Stanislav MÁCHA, student, Lukáš FIŠÁREK, student, Markéta MORAVCOVÁ, studentka, Linda HRUBEŠOVÁ, studentka, Krištof SOUŠEK, student, Radim HLADÍK, student.

Kontakt:

Střední odborná škola výtvarná, Hollarovo nám. 2, Praha 3 – Vinohrady, tel. 73-09-45–6.