Jan Hus (1371-1415)

inventární číslo: L89-027
výška v cm: 21x29,7 (A4)
šířka v cm:

JAN HUS (1371 – 1415)

 

Universitě pražské

V Kostnici 27. června 1415

Ctění a v Kristu Ježíši nejmilejší mistři, bakaláři a studenti university pražské!

Napomínám vás pro samého nejlaskavějšího Ježíše, abyste se navzájem milovali, rozkoly vypleli, o čest boží především usilovali, majíce mne na paměti, kterak jsem vždy usiloval rozmnožit prospěch university ke cti boží, kterak jsem se rmoutíval nad vašimi nesváry a výtržnostmi, kterak jsem přeslavný náš národ chtíval shromáždit v jedno.

A ejhle, jak v některých mých nejmilejších, pro něž bych byl nasadil život, stal se mi příliš hořkým, skličuje mě ponižováním, urážkami a nakonec hořkou smrtí. Odpusť jim bůh všemohoucí, protože nevědí, co učinili. Za ně se s upřímným srdcem modlim, aby jim odpustil.

Jinak, nejmilejší v Kristu Ježíši, stůjte v poznané pravdě, který vítězí nade vším a sílu má až na věky.

Vězte také, že jsem žádného článku neodvolal ani neodpřisáhl. Koncil chtěl, abych o článcích z knížek vybraných, o všech i o každém jednotlivém prohlásil, že jsou křivé. Nechtěl jsem, leda by mi nesprávnost dokázali z Písma. Proto ať by byl kterýkoli křivý smysl v kterémkoli z těch článků, toho se zříkám a svěřuji jej opravě pána Ježíše Krista, který zná můj upřímný úmysl, nevykládaje v křivý smysl, jehož já nezamýšlím. A vás rovněž napomínám v pánu, mohli-li byste v některém z oněch článků shledat smysl křivý, abyste se ho zřekli, ale vždy bez újmy pravdě, o kterou mi jde.

Modlete se za mne k bohu a pozdravujte se navzájem ve svatém pokoji.

Mistr Jan Hus, v okovech a v žaláři, stoje již na samém břehu pozemského života, očekávající nazítří strašnou smrt, která, jak doufám, očistí mé hříchy, z milosti boží neshledávaje na sobě nijaké kacířství, když z celého srdce vyznávám všelikou víry hodnou pravdu…

Prosím, milujte Betlém a na mé místo ustanovte Havla, protože doufám, že Pán jest s ním. Amen.

Doporučuji vám Petra z Mladoňovic, nejvěrnějšího a nejstálejšího svého těšitele a posilovatele.

 

Vybráno z učebnice Literatura I pro gymnázia, str. 94

 

LISTY

 

Hus psal z vězení listy, které jsou svědectvím o jeho povaze, ale také svědectvím o době a lidech. Přečtěte si následující Husovy listy a s jejich pomocí charakterizujte M. H. Husa. Připomeňte, jaký vztah měl ke Karlově univerzitě a k Betlému.