Mistr Jan Hus

inventární číslo: L89-080
výška v cm: 21x27,4
šířka v cm:

MISTR JAN HUS:

>> NÁRODE ČESKY, VRA´T SE KE KRISTU! <<

Celý národ v těchto dnech volá po pravdě a spravedlnosti, hledá novou cestu. Tato cesta tu už je. Ježíš Kristus řekl jasně:

„JÁ JSEM TA CESTA, PRAVDA I ŽIVOT.“

Jsme voláni dnes, abychom se smířili s Bohem, abychom se vrátili k základům své národní kultury. Nestačí, abychom se jako národ a jednotlivci vrátili k ideám první republiky, k Tomáši G. Masarykovi. Jsme všichni i každý zvlášť voláni zpět k pramenu, ke skále jménem Ježíš Kristus, na němž postavili své životy a své dílo duchovní velikáni našich národních dějin: kníže Václav, Anežka Přemyslovna, Mistr Jan Hus, Jan Amos Komenský a jiní. Sám zakladatel Československé republiky T. G. Masaryk řekl:

„Ježíš, ne César – toť smysl našich dějin.“

Ježíš je tím pravým učitelem národů světa. Požehnání či poroba našeho národa vždy v našich dějinách souvisela s tím, jak jsme smlouvu s Bohem skrze Pána Ježíše Krista naplňovali nebo porušovali. Rodina, národ či celý evropský dům, jehož jsme přirozeným středem, mohou stát buď na písku různých ideologií a pouhého humanismu, který staví do středu pozornosti člověka a jeho blaho, je soběstačný a připravuje se o zdroj moudrosti, mravní čistoty, spravedlnosti a lásky, jimž je Bůh v osobě Pána Ježíše Krista.

Takto se nyní modlíme:

„Pane Ježíši, živý Bože a Spasiteli, odpusť nám naši lhostejnost, náš strach, naši nerozhodnost, naši nelásku a slabost, naše viny proti sobě navzájem a proti vlastní důstojnosti. Očisti naše srdce a naše vzájemné vztahy Tvou krví. Dej nám sílu žít čestně a poctivě v rodině, dej nám odvahu a víru žít jako občané tohoto národa. Ty jsi za nás zemřel, abychom mohli žít nový život. Ty jsi vstal z mrtvých, abys nás vedl jako náš vůdce a pastýř.

Pane Ježíši, ve tvém jménu odmítáme žít ve lži, zříkáme se nenávisti proti komukoliv, a odpouštíme svým nepřátelům, které Ty budeš soudit. Zříkáme se ducha lži, násilí a teroru. Pošli nám Ducha milosrdenství, lásky a pokoje. Dej nám do čela státu muže, kteří budou respektovat Tvé zákony, hledat dobro lidu, kteří nebudou zneužívat své moci, a povedou nás zodpovědně jako služebníci lidu.

Pomoz obnovit a naplnit poslání, ke kterému jsi nás jako jednotlivce a národ určil. Tobě jedinému patří sláva a moc a čest.

Amen.“

(Po stranách dopsáno:

*JEŽÍŠ OSVOBOZUJE OD VNITŘNÍCH POUT

*NEŽ ZAČNEŠ DIALOG S LIDMI, ZAČNI DIALOG S BOHEM!

*JEŽÍŠ ZAHÁJIL EVROPSKÝ DIALOG PŘED 2000 LETY!