Praktiky KSČ

inventární číslo: L89-073
výška v cm: 21x29,7 (A4)
šířka v cm:

PRAVDA MLÁDEŽE

ČASOPIS PRO ZÁJMY PRACUJÍCÍ MLÁDEŽE MĚST I VENKOVA. ORGAN. MLÁDEŽE KSČ (SEKCE nečitelné)

Pracující mládeži měst i venkova vzhůru do boje: proti imperialistickým válkám a na obranu SSSR!

V jednotné bojové frontě za zvýšení mezd a za 6 hod. pracovní dobu!

DŘÍVE!

Květnové číslo Pravdy mládeže z roku 1928

PRAKTIKY KSČ

PRAKTIKY KSČ PRO BOJ S OBČANSKÝM FÓREM

–      smířit se s tím, že v Ústavě nebude mít KSČ vedoucí úlohu

–      t v r d i t, že jsme poučeni chybami, že za vše mohlo vedení

–      akční program pro příští sjezd se bude obsahově překrývat s programem Občanského fóra

–      dialog s „Obrodou“ /ta jez součástí OF/, co nejvíce členů KSČ do „Obrody“, tím současně do OF, i když „s některými požadavky nebudou souhlasit. POZN. RED.: Cíl – ne KSČ v OF, ale OF pod KSČ

–      nerozšířit Občanské fórum ve městech a obcích /ani o píď/ POZN. RED.: To už se asi nepovede…

–      Oddělit studenty od OF POZN. RED.: Tak to už se nepovede vůbec…

–      n e u r y c h l o v a t    z m ě n u   Ú s t a v y

–      ekonomický program uskutečňovat pouze na bázi socialismu POZN.RED.: …jsme hrdi na to, kam jsme to dotáhli a povedeme to tak dál…

–      TV podléhá s t á l e  vládě /pro OF jsme umožnili 2 hodiny týdně/

–      Rozděli TV a ROZHLASOVÉ vysílání na krajská a národní POZN. RED.: deset různých vydání Televizních novin

–      Trvat na tom, že OF se stává demagogií POZN. RED.: už aby ta demagogie byla na cizích bedrech

–      Oddělit od OF ostatní složky Národní fronty POZN. RED.: … asi by nepodlehly demagogii

–      Opírat se o SSSR i ve výkladu roku 1968 POZN. RED.: Chce vám tu oporu vůbec někdo dělat?

–      Členy KSČ dostat do všech stávkových výborů a výborů OF

–      NAVODIT NEJEDNOTNOST Občanského fóra – zakládáním množství levicových spolků a klubů /např. Demokratické fórum/

Ze zasedání ÚV KSČ, 26. 11. 1989

PS: Lidé, za studenty VŠ vás žádáme, abyste si informace přebírali vlastní hlavou, a ne hlavami redaktorů Rudého práva. Trvejte na svých názorech a nenechte se ovlivňovat!

Studenti FVL UK

NYNÍ!

S. ADAMCOVI NA LETNÉ VADILA 2 HODINOVÁ STÁVKA. CHTĚL JEN 2 MINUTY, ABY NEDOŠLO K ROZVRATU SKUTEČNÉHO HOSPODÁŘ (nečitelné)