Všem občanům

inventární číslo: L89-058
výška v cm: 21x29,7 (A4)
šířka v cm:

Všem občanům!

Z iniciativy občanů byl vytvořen přípravná výbor pro založení Všelidové demokratické strany.Její ideje vycházejí z principů Občanského fóra a také se k tomuto lidovému hnutí občanů plně hlásíme.

Všelidová demokratická strana navazuje na hluboce demokratické základy předválečné první republiky a ideje T.G.Masaryka.Po destrukci společnosti komunistickou stranou se chceme plně zapojit na budování nové,svobodné a hluboce demokratické republiky,na tvorbě nových zákonů a Ústavy a spolurozhodovat o věcech jež se týkají nás všech.V této době nikdo nesmí zůstat stranou.Je zapotřebí vybudovat nové,silné politické strany a získat v parlamentě více křesel,než mají komunisté.Jestliže se tak nestane, bude společnost i nadále vedena parlamentem s komunistickou většinou.A všichni víme,co by to znamenalo.Zakládejte proto základní organizace Všelidové demokratické strany,získávejte další členy a vytvořme mohutnou členskou základnu!To je jediná cesta,jak se zbavit komunistické nadvlády!Pamatujme,že v jednotě je síla!Přípravný výbor připravil předběžný Akční program.Konečný program bude předložen spolu se stanovami strany k projednání na ustavujícím sjezdu únoru až březnu 1990.

Co chceme?

1./o posilování sféry výroby a služeb a to hlavně podporováním iniciativy v oblasti svobodného podnikání se zaměřením k ustanovením Košického vládního programu.S tím bude souviset naše úsilí aby občanům k provozování služeb byly poskytovány úvěry,platili přiměřené daně,právními normami jim byla zrušena právní jistota apod.,

2./budeme usilovat o odstranění přebujelé administrativy,dbát na to,aby uvolnění pracovníci byli převedeni tam,kde jich je nejvíce zapotřebí,do průmyslu,zemědělství,stavebnictví apod.,

3./budeme usilovat o spravedlivou dělbu národního důchodu mezi Českými zeměmi a Slovenskem tak,aby výše národního důchodu odpovídala tomu,jak se který národ na jeho tvorbě podílí.Dvacetileté zvýhodňování Slovenska na úkor Čech a Moravy pokládáme za nespravedlivé,

4./budeme usilovat o kvalitní vypracování a naplňování ekologického programu.K tomu předložíme vlastní návrhy jakož i z ostatních sfér společnosti jako součást volebního programu,

5./budeme trvat na odchodu pracovních sil z Kuby a Vietnamu a na obsazení těchto míst našimi občany.Budeme trvat na splácení dluhů vůči naší zemi pevnou měnou,surovinami nebo zbožím ale rozhodně ne pracovní silou,

6./nesouhlasíme s vytvářením fondů na pomoc při živelných pohromách v zahraničí a doporučujeme,aby veškeré finanční či materiálové prostředky takto vytvořené vyly použity na obnovu národní ekonomiky.Nenutit občany státu k peněžitým datům pro tento účel ale na základě dobrovolnosti jim umožnit soustřeďovat dary na kontě ČSČK jež s nimi bude disponovat. V případě porušení této klauzule hospodářskými pracovníky posuzovat jejich jednání jako rozkrádání společného majetku státu.

7./budeme usilovat o to,aby československá armáda a bezpečnost byly apolitické a nebyly podřízeny žádné politické straně.Budeme usilovat, aby naše republika byla neutrální a nebyla členem žádného vojenského bloku,nebo uskupení.

Nemůžete-li z jakéhokoli důvodu do naší strany vstupit,můžete nás alespoň finančně podpořit.Své dary můžete zaslat složenkou na konto u SBČS V Praze 2 číslo účtu 2111624-018,číslo sporož.účtu 140 517.Za pomoc předem děkujeme.Veškeré informace obdržíte na tel.číslech:4280233,nebo 2357231.

Sekretář strany: Jaroslav Samek, Jaromírova 663/42,Praha 2,128 00.Vyžádané materiály zašleme písmeně na Vaší adresu.