Zelená alternativa

inventární číslo: L89-022
výška v cm: 21x29,7 (A4)
šířka v cm:

Zelená alternativa

V těchto dnech byl založen přípravný výbor strany „Zelená alternativa“, obdoby západoevropských stran telených . Jaký je její program?

Strana „Zelená alternativa pokládá za nezbytné, aby ekologický zřetel byl nadřazen jakýmkoliv jiným zřetelům při ekonomických a politických rozhodnutích.Strana je otevřená všem občanům Československa, pokud jsou ochotni pro budoucnost našich potomků přibést i osobní oběti a více či méně se omezit ve svých spotřebitelských nárocích.

Ekologická obroda však podle názoru strany není možná bez obrody mravní .Proto si zelní kladouza cíl usilovat o obnovu nejprostějších mravních hodnot, jako je úcta k práci a výkonu, poctivost, úcta k lidem i jiného přesvědčení atd.

Strana hodlá především sjednotit členy již u nás existujících ekologicky zaměřených organizací a iniciativních skupin, jakož i všechny lidi, kterým není lhostejný osud naší země a planety, všechny humanisticky zaměřené instituce, od institucí zdravotnických po instituce církevní. Významnou úlohu v „Zelené alternativě“ by měli mít humanisticky orientovaní vědečtí a odborní pracovníci všec h profesí, zejména však mladí lidé, jichž se budoucnost naší země i celé planety nejvíce týká .

Strana „Zelená alternativa hodlá spolupracovat se všemi obdobně zaměřenými hnutími všech zemí. Informace na adrese – Pražské ekologické centrum, Dubečská 8, 100 00 Praha 10 pr

Občanské forum

Občanské fórum vzniklo 19. 11. v Praze jako mluvčí té části veřejnosti, který byla stále kritičtější k politice současného československého vedení a která byla hluboce otřesena brutálním masakrem pokojné manifestace studentů . Práce tohoto fóra se zúčastňují nezávislé iniciativy, členové politických stran, církví, tvůrčích svazů, a další demokraticky smýšlející občané Občanské fórum se cítí být způsobilé okamžitě jednat se státním vedením o kritické situaci v naší zemi, vyjadřovat aktuální požadavky veřejnosti a jednat o jejich řešení.

Stále častěji a naléhavěji se na OF obracejí občané s dotazy, jak v současné situaci mají projevit své společenské a politické postoje a jak konkrétně mohou přispět k vytváření demokratického systému v naší zemi. Mnoho lidí pak očekává, že pražskéOF jako jakési centrum tyto otázky vyřeší a direktivně určí jak v jednotlivých případech postupovat .Skutečnost je však taková, že i když pražské OF celkově vyjadřuje zájmy rodící se občanské společnosti, recepty na občanskou aktivitu dávat nemůže. Není to možné ani technicky, ani z principiálních důvodů .Demokracii totiž nemůže vybojovat jediná skupina, byť sebereprezentativnější, ale vyžaduje osobní nasazení každého z nás .

Proto je třeba ve všech městech , vesnicích a stejně tak i na závodech a podnicích zakládat občanská fóra .Občanským fórem může být každá skupina lidí, která vyhlásí – ať už na oficiálním shromáždění či na iniciativně svolané schůzce – že souhlasí se základním provoláním OF se dne 19.11.1989 a jeho čtyřmi požadavky .Tato OF by měla požadovat po státních orgánech a společenských organizacích materiální zajištění pro svojí činnost – místnosti, telefony, rozmnožovací techniku atd .

Jedním z nejdůležitějších úkolů OF v současné době je informovat spoluobčany, shromažďovat jejich požadavky a ty předávat místním i centrálním orgánům . Jednotlivá OF musejí usilovat o co nejrychlejší a nejtěsnější spolupráci . Zveřejňujte telefonní čísla jednotlivých aktivistů, a místností, kde zasedáte .Tyto údaje jsou důležité i pro centrum v Praze.Informace o své činnosti podávejte na adresu Nezávislé tiskové středisko, Galerie Mladých, Vodičkova10, Praha 1, tel. 225902 nebo 227910. Pr

Co je Co?

·       Co je skauting?

Hnutí, které každého svého člena vychovává k osamostatnění a připravuje ho pro život. Protože „skaut je bratrem každého skauta a přítelem všech lidí dobré vůle,“ nemůže být skauting třídní a dělený politicky, stavovsky nebo společensky. Jeho náplní je úsilí o dětství a mládí radostné, nezkažené žádnou nenávistí. Zavedení jakéhokoliv stranictví by bylo těžkým prohřeškem proti zásadní myšlence. Členství ve Skautu trvá i v době dospělosti, po celý život.

·       Jaké jsou výhody „pionýrského“ systému výchovu proti skautingu?

Od února 1948 propagovala KSČ kolektivismus. Hnutí, které vychovávalo ke schopnosti jednat sám za sebe, bylo s těmito zájmy v ostrém rozporu. PO se snažila děti už v raném věku nakazit svou ideologií, zatímco skauting tvrdě prosazoval svobodnou volbu v dospělém věku. Skauti se nedistancovali ani od věřících – teismus a „individualismus“ byl nazývám ještě nedávno buržoazním přežitkem. Pevná skautská organizace, jejímž cílem je vychovávat silný a mravný národ, byla zcela absurdně srovnávána s fašistickou Hitlerjungend.

·       Historie českého skautingu

T.G.Masaryk tvrdil, že už v naší historii se objevila řada mužů, kteří svým způsobem uskutečňovali „skautské“ myšlenky. Jeden za všechny – král Jiřík z Poděbrad, který prosazoval ideál věčného míru. Skautská organizace jako takový vznikla na našem území na počátku 20. let XX. století. V roce 1939 byla Němci poprvé rozpuštěna, protože stála na výrazně vlasteneckých pozicích. Přesto se udržela až do roku 1950, kdy tehdejší komunistické vedení dalo pozavírat celé skautské ústředí. Roku 1968 bylo hnutí obnoveno, ale už o dva roky později spojeno s PO, které měla zcela protikladné cíle a postoje.

·       Současnost českého skautingu

Skauting nezanikl, pouze přešel pod hlavičku ČSOP nebo nadále existoval v turistických oddílech mládeže. V Praze nyní existuje okolo 160 takových oddílů. V posledních dnech se skauti opět přihlásili ke své tradiční mateřské organizaci. V současné době je třeba zvládnout prvotní chaos a zavést lesní školy, v nichž by se připravovali vedoucí. První oficiální setkání skautů proběhne v sobotu 2. prosince ve 14.00 v Městské knihovně v Praze. – tyn-, – cez

77

Jde o pojem, který byl od svého vzniku obestřen tajemnem. Signatáři Charty 77 se stávali často předmětem útoků ve sdělovac. prostředcích a perzekucí. A to aniž by obyčejní lidé měli možnost se seznámit s dokumentem proti němuž naše oficiální kruhy tak hrozivě zvedají prst. Snad aby se někdo další nenakazil.

Paradoxem však je, že Charta 77 je neformální, otevřené společenství lidí, kteří vlastně jen trvali na dodržování zákonů a ústavy této země.Leží jim na srdci zejména mezinárodní pakty o lidských právech, jež byly jménem naší republiky podepsány v roce 1968, stvrzeny v Helsinkách v r. 1975 a vstoupily v platnost v r. 1976. Od té doby mají naši občané právo a náš tát povinnost se jimi řídit.

Ale skutečnost je jiná. „Desítkám tisíc občanů je znemožněno pracovat ve svém oboru jen proto, že zastávají názory odlišené od názorů oficiálních… Nesčetným mladým lidem je bráněno ve studiu jen pro jejich názory nebo dokonce pro názory jejich rodičů…Uplatnění práva vyhledávat a rozšiřovat informace a myšlenky všeho druhu bez ohledu na hranice ať ústně, písemně, tiskem či prostřednictvím umění, je stíháni nejen mimosoudně, ale i soudně, často pod rouškou kriminálního obvinění…Svoboda veřejného projevu je potlačena centrálním řízením všech sdělovacích prostředků…Žádný politický či filosofický či vědecký názor nebo umělecký projev jen trochu se vymykající úzkému rámci oficiální ideologie či esteticky nemůže být uveřejněn, je znemožněna veřejná kritika krizových společenských jevů. „Porušována je u možnost lidí vyvrátit lživá obvinění. Svoboda náboženského vyznání. Jsou tedy porušována práva lidí podílet se na vedení veřejných věcí. Znevažováno slovo respublica – věc veřejná.