O projektu

Tyto webové stránky jsou výsledkem řešení aktivity „Webový popularizační, edukační a dokumentační portál: Listopad 1989 ve vzpomínkách studentské generace po třiceti letech“, která byla finančně podpořena programem „Strategie AV 21: Paměť v digitálním věku“ (Akademie věd České republiky, 2019).

Obsah webových stránek je jedním z výstupů projektu „Studentská generace roku 1989 v časosběrné perspektivě: Životopisná interviews po dvaceti letech“ finančně podpořeného Grantovou agenturou ČR (projekt č. 17-14167S), jehož řešitelem je Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. Orálně-historické rozhovory realizoval v letech 2017–2018 tým tazatelů a tazatelek z Centra orální historie pod vedením prof. Miroslava Vaňka.

Rozhovory volně navazují na životopisné rozhovory pořízené před dvaceti lety (tj. v letech 1996–1998) v rámci projektu ,,Studenti v období pádu komunismu v Československu: Životopisná interviews“, jehož hlavním výstupem byla publikace Sto studentských revolucí (Praha, Lidové noviny 1999, 1. vyd. a Praha, Karolinum 2019, 2. rozš. vyd.). Výstupy z aktuálního projektu jsou shrnuty v tří svazkové kolektivní monografii Sto studentských evolucí (Praha, Academia 2019).

Všechny textové, zvukové a obrazové úryvky z rozhovorů uveřejněné na těchto webových stránkách byly autorizovány a vyjadřují výhradně postoje a názory jednotlivých pamětníků a pamětnic, tj. nejsou stanoviskem řešitelů výše zmíněné aktivity či grantového projektu. Odpovědi na otázky v textové podobě byly redakčně upraveny a vychází z již zmiňované publikace, ve většině případů se proto liší od uveřejněného zvukového či audiovizuálního záznamu.

Dobové letáky a plakáty z období sametové revoluce byly digitalizovány díky finanční podpoře Akademie věd ČR (dotace na činnost pracovišť) z originálů, které věnoval do sbírek Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., pan Jiří Lacman ze Žižkova.

Konverze počítačových her s tematikou listopadu 1989 připravil tým pod vedením Jaroslava Švelcha díky finanční podpoře Akademie věd ČR (Strategie AV 21: Paměť v digitálním věku). Dokument na základě poskytnutých materiálů sestříhali Filip Vonka a Iveta Škrabalová z České televize. Ilustrační fotografie pochází z Fotobanky ČTK a jejich užití je v souladu s příslušnými licenčními smlouvami.

Na technické realizaci webových stránek se podíleli Jiří Hlaváček (řešitel aktivity, koncepce, obsah a zpracování audiovizuálních záznamů) a Richard Novotný (koncepce, design a technické zpracování).

Kontakt

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.
Vlašská 355/9
118 00 Praha 1

e-mail: studenti89@usd.cas.cz